gesprekstechnieken softcontrols

Het voeren van echte gesprekken vormt een belangrijk onderdeel bij  één van de meest onderscheidende competentie die nodig is voor toekomst van werk en organiseren namelijk in staat zijn om te gaan met complexe communicatie en om de gesprekken die daarbij horen aan te gaan. Dit vraagt van mensen om echt, authentiek te zijn en in staat zijn actief te luisteren en vragen te stellen die past binnen de context van het gesprek en de boodschap in het gesprek.

dNhacademy heeft hiervoor in samemwerking met Studytube academy een on line training 'een echt gesprek voeren' ontwikkeld. De online training geeft kennis, begrip en inzichten over de inhoud en werking van het echte gesprek voeren.  Onderscheidend is de centrale plaats van  ‘echte’  in het gesprek. De mate waarin het een echt gesprek is hangt rechtevenredig af van de mate waarin jezelf echt bent.  De training bestaat uit een variatie van oefeningen, opdrachten, theoretische achtergronden, praktische tips en inspirerende clips en quotes.

 De training start met wat verstaan wordt onder een echt gesprek en wat de betekenis en het belang is van het voeren van echte gesprekken. Het  tweede gedeelte van de eerste module gaat in op de inhoud en het verloop. In module staat de aanpak en techniek centraal.  Hierbij komt de voorbereiding, de opening en de afsluiting aan de orde. Het hart van het echte gesprek vormt de dialoog . De dialoog wordt samen met de communicatie die hierbij past,  in deze module behandeld. Module 3 gaat over hoe goed jij jezelf kent  en  hoe bewust je bent van jezelf.  Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen je ego en je echte ik.  Welke woorden en taal  gebruik je? Welke gedachten en gevoelens  heb je? Wat zijn je waarden, drijfveren en wat is je intensiteit en welke invloed heeft dit op je zelfbeeld en zelfvertrouwen.  Deze module eindigt met de veiligheid en kwetsbaarheid die nodig is om een echte gesprek te voeren. Module vier staat in het teken van het zelf oefenen. Drempels die je weerhouden worden besproken  en interventies die het gesprek gaande houden of ‘echte’ sturing geven worden behandeld. Deze module eindigt met een reflectie op je oefengesprek en de behandelde stof. Module 5 is meer beschouwend van aard en sluit aan bij module 1.  Hier komt samenwerken, organisatie ontwikkeling en zelf bewegen aan de orde.

Bekijk de online training:de kracht van een echt gesprek